Terms

PODMIENKY POUŽÍVANIA

Serpent (Stránka) je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou Woow Company s.r.o. (SERPENT, my, naši, my). Serpent sprístupňuje túto stránku ako miesto na vyhľadávanie informácií a zadávanie objednávok produktov Serpent ponúkaných na stránke (produkty).

Tieto zmluvné podmienky spolu so zásadami ochrany osobných údajov upravujú používanie tohto. Pozorne si prečítajte tento dokument. Používaním tejto stránky vyjadrujete súhlas s Podmienkami používania.

Prístupom, používaním a/alebo objednávaním produktov tejto stránky vy (používateľ, vy, váš) dávate najavo, že súhlasíte s týmito podmienkami používania. Bez ohľadu na to, či sú alebo nie sú podpísané následné zmluvné podmienky spoločnosťou WOOW s.r.o., tieto zmluvné podmienky nahradia akékoľvek následné zmluvné podmienky, ktoré ste zahrnuli do akejkoľvek objednávky produktov prostredníctvom tejto lokality.

PODMIENKY POUŽÍVANIA – VARIANTY

SERPENT si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť túto stránku a tieto Podmienky používania. Po zmene týchto Podmienok používania nahradíme starú verziu aktualizovanou verziou. Aktuálne podmienky používania nájdete po kliknutí na odkaz „Podmienky“ na stránke. Prístup na stránku alebo jej používanie po aktualizácii a zverejnení novej verzie podmienok používania na stránke znamená, že ste prijali aktualizovanú verziu podmienok používania.

DOPRAVNÁ POLITIKA

SERPENT potrebuje 2-3 pracovné dni na spracovanie objednávok. Po potvrdení objednávky a autorizácii a spracovaní platby môže trvať ďalšie 2-3 dni, kým bude vaša objednávka odoslaná. Objednávky zadané po 14:00 EST budú spracované nasledujúci pracovný deň.

MEDZINÁRODNÁ DOPRAVNÁ POLITIKA

Pri medzinárodných objednávkach počkajte 3-10 pracovných dní.
Všetky príslušné colné poplatky, dane a clá sú výhradnou zodpovednosťou zákazníka. Colné úrady vyžadujú, aby sme hodnotu vašej objednávky uviedli priamo na vašom balíku. Uvoľnenie vášho balíka je na výhradnom uvážení vlastných agentov. Upozorňujeme, že v zriedkavých prípadoch môžu zákazní zástupcovia oneskoriť doručenie niektorých balíkov

Všetky ceny uvedené na našej stránke sú v EUR a účtujú sa v EUR. Banka, ktorá vydala vašu kreditnú kartu, určuje presný výmenný kurz, ktorý zaplatíte, ale vo všeobecnosti sa bude veľmi zhodovať s aktuálnymi výmennými kurzami. Ak chcete získať odhad aktuálneho výmenného kurzu, kliknite na odkaz nižšie:

XE.com – kalkulačka výmenných kurzov

Zadaním objednávky na serpent.sk nesiete zodpovednosť za pôvodné prepravné, všetky príslušné colné dovozné poplatky a náklady na spätnú prepravu späť k nám. To platí aj pre všetky zásielky, ktoré ste pri doručení odmietli

ÚČTY A HESLÁ
Zodpovedáte za zabezpečenie používania svojho používateľského mena a/alebo hesla pre akýkoľvek účet, ktorý si vytvoríte na stránke.

SERPENT si vyhradzuje právo zatvoriť účty pre používateľov, ktorí zrejme používajú proxy IP adresy, ktoré narúšajú naše služby alebo sa pokúšajú skryť používanie viacerých účtov. Ak sa na narušenie stránky alebo iných používateľov použije viacero prihlásení, môžu byť podniknuté kroky proti vášmu účtu.

NÁŠ OBSAH
Všetky materiály zobrazené na Stránke, vrátane, bez obmedzenia, všetkých mien, textu, grafiky, reklám, ochranných známok, log, softvéru a aplikácií (či už registrovaných alebo nie) (Náš obsah) sú naším majetkom alebo majetkom ich príslušných vlastníkov (vrátane poskytovatelia licencií a iní používatelia) a sú chránené zákonmi o duševnom vlastníctve vrátane, ale nie výlučne, autorských práv a ochranných známok.

Náš obsah môže byť použitý na osobné, nekomerčné účely (t. j. zhromažďovanie informácií o našich produktoch alebo zadávanie objednávok na naše produkty prostredníctvom tejto stránky). Žiadnu časť nášho obsahu nesmiete používať, reprodukovať, upravovať, uverejňovať, distribuovať, prenášať, zverejňovať alebo vytvárať odvodené diela z akéhokoľvek komerčného účelu, s výnimkou prípadov, keď to zákon výslovne povoľuje.

V rozsahu povolenom zákonom SERPENT nezaručuje presnosť, bezpečnosť, aktuálnosť alebo úplnosť nášho obsahu alebo používateľského obsahu. Nenesieme voči vám žiadnu zodpovednosť za vašu dôveru alebo používanie nášho obsahu alebo používateľského obsahu.

Akékoľvek neoprávnené použitie nášho obsahu alebo materiálov, ktoré sa objavujú na tejto stránke, môže porušovať autorské práva, zákony o ochranných známkach a iné zákony a môže viesť k trestným alebo občianskoprávnym postihom. Serpent.sk si vyhradzuje všetky ostatné práva, ktoré nie sú výslovne udelené.

VÁŠ OBSAH
Nahrávanie a publikovanie materiálov vrátane textu, informácií, obrázkov, komentárov a iných údajov môže byť možné mnohými spôsobmi, ako sú komentáre, e-mail, blogový príspevok a otázky (Obsah). Akýkoľvek obsah, ktorý nahráte a zverejníte, vlastníte vy, zatiaľ čo ostatní používatelia vlastnia obsah, ktorý odovzdajú podobným spôsobom.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VÁŠ OBSAH
Váš obsah sa vytvára a poskytuje nám na vaše vlastné riziko a vy osobne zodpovedáte za svoj obsah. Vašou činnosťou pri nahrávaní a publikovaní vášho obsahu beriete na vedomie, že váš obsah môžu vidieť iní a že neobsahuje žiadne dôverné informácie alebo informácie porušujúce autorské práva.

SERPENT môže použiť váš obsah na stránke podľa vlastného uváženia. Nie sme povinní používať, udržiavať alebo zobrazovať váš obsah na stránke. Ak sa rozhodneme používať váš obsah, môžeme ho použiť na propagáciu seba a stránky. Nemáte nárok na žiadnu platbu za váš obsah alebo naše používanie vášho obsahu od nás.

ZÁKAZY OBSAHU
Váš obsah nemôže obsahovať nič, kde:

(a) podľa zákona nemáte právo na zverejnenie;

(b) máte záväzok voči tretej strane (t. j. zmluvy o mlčanlivosti);

(c) je odhalená vaša identita alebo identita inej osoby a/alebo citlivé informácie (t. j. mená, telefónne čísla, adresy, e-mailové adresy atď.);

(d) Obsah porušuje alebo môže porušovať práva iných, ako sú práva duševného vlastníctva;

(e) Obsah je alebo môže byť ostatnými vnímaný ako obscénny, vulgárny, škodlivý, ohrozujúci, urážlivý, obťažujúci, nemorálny, invazívny alebo inak nezákonný či urážlivý.

Nedodržanie týchto zákazov obsahu môže viesť k prijatiu e-mailovej správy s uvedením, prečo bol váš obsah upravený alebo odmietnutý. Táto správa bude obsahovať aj varovanie o budúcich akciách, ak budete pokračovať v porušovaní pravidiel. Akcie môžu zahŕňať predbežnú kontrolu akéhokoľvek obsahu, ktorý uverejníte, alebo trvalé alebo dočasné pozastavenie vašej účasti.

NAŠE POUŽÍVANIE VÁŠHO OBSAHU
Keď odošlete svoj obsah prostredníctvom stránky, udeľujete nám (našim nástupcom a našim súvisiacim právnickým osobám, partnerom a ich nástupcom) neodvolateľnú, bezplatnú, nevýhradnú licenciu na používanie vášho obsahu, čiastočne alebo úplne, v akýmkoľvek spôsobom, na akomkoľvek médiu (na Stránke a inde) na akýkoľvek účel, vrátane komerčných účelov, a oprávniť na to iných. WOOW s.r.o., naši nástupcovia, držitelia licencií a nadobúdatelia môžu robiť alebo nerobiť nič (vrátane úpravy, pozmenenia a reprodukovania vášho obsahu akýmkoľvek spôsobom alebo kontextom) s vaším obsahom, čo by mohlo porušovať vaše morálne práva na váš obsah natrvalo na celom svete.

MONITOROVANIE, ÚPRAVA A ODSTRÁNENIE OBSAHU
Používateľský obsah (vrátane, bez obmedzenia, akýchkoľvek komentárov, vyhlásení alebo názorov nahratých, odoslaných alebo inak zverejnených na stránke) nie je monitorovaný, overovaný, podporovaný, sankcionovaný, schvaľovaný, podporovaný, podporovaný ani s ním nesúhlasený.

Nemáme žiadnu povinnosť, ale vyhradzujeme si právo upraviť, vymazať, zmeniť, doplniť alebo aktualizovať náš obsah, váš obsah alebo používateľský obsah podľa vlastného uváženia bez upozornenia. Môžeme tiež odstrániť akýkoľvek nepravdivý, zavádzajúci, hanlivý, urážlivý alebo inak nezákonný materiál vrátane používateľského obsahu a vášho obsahu, o ktorých sa dozvieme bez upozornenia.

ODCHODNÉ ODKAZY
Stránka môže obsahovať hypertextové odkazy na webové stránky, blogy, stránky sociálnych médií a iné stránky prevádzkované tretími stranami (prepojené stránky). Prístup k prepojeným stránkam poskytujeme len pre pohodlie. K prepojeným stránkam pristupujete a ich produkty a služby používate alebo nakupujete výlučne na svoje vlastné riziko. Zodpovedáte za rozhodnutie používať prepojenú lokalitu.

Pri návšteve a používaní prepojených lokalít sa na vás vzťahujú podmienky používania prepojených lokalít. WOOW s.r.o. nezodpovedá za žiadne funkcie, obsah, produkty alebo iné materiály na alebo dostupné z prepojenej lokality, ani tieto prepojené lokality nekontrolujeme ani neschvaľujeme. Akékoľvek práva, žaloby alebo nároky, ktoré môžete mať v súvislosti s prepojenou stránkou, môžu byť vznesené iba priamo proti vlastníkom alebo prevádzkovateľom prepojenej lokality.

Serpent.sk môže dostávať provízie a/alebo platby od vlastníkov alebo prevádzkovateľov prepojených stránok a vy nebudete mať žiadne práva, výhody ani nároky na tieto platby.

INTERAKCIE S INÝMI POUŽÍVATEĽMI
Tieto Podmienky používania sa vzťahujú na ostatných používateľov, ktorí ich nemusia dodržiavať. Pri interakcii s inými používateľmi stránky buďte opatrní. Odškodňujete nás a chránite nás za akékoľvek konanie akéhokoľvek iného používateľa a akýkoľvek nárok alebo spor, ktorý môžete uplatniť voči akémukoľvek inému používateľovi, bez ohľadu na to, či sa to týka používania stránky.

ŽIADNE NELEGÁLNE POUŽÍVANIE
Stránku nesmiete používať na žiadny účel alebo akýmkoľvek spôsobom, ktorý je nezákonný.

ZODPOVEDNOSŤ A ODŠKODNENIE

V rozsahu povolenom zákonom spoločnosť WOOW s.r.o. a jej úradníci, riaditelia, zástupcovia, zamestnanci a dodávatelia vylučujú akúkoľvek zodpovednosť voči vám v súvislosti so stránkou. Odškodňujete nás a chránite nás za akékoľvek a všetky nároky, škody alebo straty bez ohľadu na to, ako k nim došlo (či už z nedbanlivosti alebo inak) v súvislosti s:

(a) Vaše nedodržiavanie týchto Podmienok používania;

(b) Vaše spoliehanie sa, používanie alebo zneužívanie stránky, nášho obsahu, používateľského obsahu alebo prepojených stránok;

(c) Váš obsah vrátane jeho použitia, zneužitia alebo sprenevery; alebo

(d) Akékoľvek iné vaše činy alebo opomenutia.

ODMIETNUTIE ZODPOVEDNOSTI STRÁNKY
Podľa spotrebiteľského zákona Spojených štátov amerických a podobnej štátnej a územnej legislatívy (ACL) majú spotrebitelia určité práva. Tieto Podmienky používania nevylučujú žiadne práva, ktoré máte podľa ACL v súvislosti so Stránkou. Beriete na vedomie, že používanie lokality, nášho obsahu, používateľského obsahu, vášho obsahu a prepojených lokalít je výlučne na vaše vlastné riziko a poskytuje sa bez záruky, či už výslovnej alebo implicitnej.

Serpent.sk nepreberá zodpovednosť za akúkoľvek stratu, poškodenie alebo zásah do vášho počítačového systému, mobilného zariadenia alebo údajov, ku ktorým dôjde v súvislosti s vaším používaním stránky. Aj keď sme prijali primerané preventívne opatrenia, nezaručujeme nepretržitý prístup na stránku ani to, že nedôjde k zlyhaniam, strate prenášaných informácií, chybám alebo opomenutiam. Nezaručujeme, že sa na Stránke nebudú prenášať vírusy.

SÚKROMIE

Môžete byť požiadaní o poskytnutie súkromných informácií o sebe na stránke. Ak áno, tieto informácie budú použité v súlade s našimi Zásadami ochrany osobných údajov.

UKONČENIE

Môžeme kedykoľvek ukončiť váš prístup na stránku (alebo akúkoľvek jej časť) bez udania dôvodu a bez upozornenia. Tieto Podmienky používania platia aj po takomto ukončení.

VEĽKOOBCHOD A PREDAJ

Serpent.sk nepredáva svoje produkty veľkoobchodne. Nepodporujeme ani nepovoľujeme nákup hadieho tovaru na ďalší predaj so ziskom. Činnosť veľkoobchodu a ďalšieho predaja môže viesť k ukončeniu prístupu na stránku.

PREDAJ
Akciové ceny sa vzťahujú len na Produkty objednané počas akcie; akékoľvek produkty objednané pred alebo po predaji nebudú upravené tak, aby zahŕňali špeciálnu zľavu. Akciový tovar nie je možné vrátiť ani vymeniť. Spoločnosť WOOW s.r.o. môže podľa vlastného uváženia zmeniť dátumy a časy začiatku a konca predaja.

VYŠŠIA MOC
Spoločnosť WOOW s.r.o. nezodpovedá za žiadne omeškanie pri plnení akýchkoľvek svojich záväzkov, ak je omeškanie spôsobené okolnosťami, ktoré nemôže primerane ovplyvniť (ako je prerušenie alebo zlyhanie základných služieb, ako je elektrina, systémy spracovania platieb alebo doručovanie pošty).

PREVOD A PRIDELENIE
Ak sa serpent.sk zlúči s, bude predaný alebo inak zmení kontrolu nad svojím podnikaním alebo Stránkou, vyhradzujeme si právo preniesť alebo postúpiť tretej strane osobné informácie, práva a obsah, ktoré sme od vás zhromaždili spolu s akýmikoľvek dohodami, ktoré sme urobili s vami v súvislosti s vaším používaním tejto stránky bez toho, aby ste o tom informovali alebo požiadali o váš súhlas.

ODDELITEĽNOSŤ
Ak sa zistí, že ktorákoľvek časť týchto podmienok je neplatná, neplatná, nezákonná alebo nevymáhateľná, táto časť bude z týchto podmienok vylúčená a zostávajúce podmienky zostanú v platnosti, vrátane dohody medzi vami a spoločnosťou WOOW s.r.o.

ZRIEKNUTIE SA PRÁV
Neschopnosť spoločnosti WOOW s.r.o. uplatniť alebo presadiť akékoľvek právo alebo ustanovenie podľa týchto podmienok neznamená vzdanie sa práva alebo ustanovenia. Aby bolo akékoľvek zrieknutie sa akéhokoľvek ustanovenia podľa týchto podmienok účinné, musí byť písomné a podpísané spoločnosťou WOOW s.r.o.

JURISDIKCIA
Tieto Podmienky používania sa riadia zákonmi platnými v Spojených štátoch amerických. a podriaďujete sa nevýhradnej jurisdikcii súdov v danom mieste. Ak pristupujete na túto stránku v inej jurisdikcii ako v Spojených štátoch amerických, zodpovedáte za dodržiavanie zákonov tejto jurisdikcie v rozsahu, v akom sa uplatňujú. Serpent.sk neposkytuje žiadne vyhlásenia, že obsah stránky je v súlade so zákonmi akejkoľvek krajiny mimo Spojených štátov.